ข้อมูลทั่วไป
      ประวัติอบต.วังลึก
      สภาพทั่วไป
      ตราสัญลักษณ์ อบต.
      วิสัยทัศน์
      สภาพเศรษฐกิจ
      ศักยภาพของท้องถิ่น
      คณะผู้บริหารและสมาชิก
      คณะผู้บริหาร
      สมาชิกสภาอบต.
      ทำเนียบกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
      สำนักปลัด
      ส่วนการคลัง
      ส่วนโยธา
      ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
      ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
      การดำเนินงานของอบต.
      การจัดการความรู้" (Knowledge Management: KM)
      แผนแม่บทระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2558 - 2562
      แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561)
      รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
      แผนพัฒนาสามปี (2558-2560)
      แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (2558-2562)
      แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ.2557-2561
      ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559)
      ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 2557-2561
      แผนดำเนินงานประจำปี 2556
      ประกาศใช้แผน 3 ปี 2556-2558
      แผนพัฒนาสามปี 2556-2558
      รายงานการประชุมสภา อบต. ประจำปี 2555
      รายงานรับ - จ่าย ปี 2554
      รายงานการประชุมสภา ประจำปีงบประมาณ 2554
      ข้อมูลสำหรับประชาชน
      คู่มือประชาชน การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ
      คู่มือประชาชน การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
      คู่มือประชาชน การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
      คู่มือประชาชน การอนุญาตก่อสร้างอาคาร
      คู่มือประชาชน การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่
      คู่มือประชาชน การจัดเก็บภาษีป้าย
      คู่มือประชาชน การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน
      คำร้องทั่วไป
      คำขออนุญาตเป็นผู้จำหน่ายหรือเร่ขายสินค้า
      คำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
      คำร้องขอรับเงินสงเคราะห์จัดการศพผู้สูงอายุ
      ส่วนสำนักงานปลัด
      ส่วนการคลัง
      ส่วนโยธา
      ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
      กฏและระเบียบต่างๆ
      พระราชบัญญัติ
      กฎระเบียบกระทรวง
      การตั้งงบประมาณ
      การเบิกจ่ายและรักษาเงิน
      สถานที่สำคัญของตำบล
      สถานที่ท่องเที่ยว
      สินค้าประจำตำบล
    ร้องเรียน-ร้องทุกข์
     เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซด์
 

[ โครงการประเพณีสงกรานต์รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2554 ] 

โครงการประเพณีสงกรานต์รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2554

                           องค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก    ได้จัดทำโครงการประเพณีสงกรานต์รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ เมื่อวันที่ 13 เมษายน พ.ศ.2554  โดยมี วัตถุประสงค์  ดังนี้     

                                    1. เพื่อเป็นการส่งเสริม ฟื้นฟูและอนุรักษ์ไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีสงกรานต์สืบต่อไป

                                    2. ให้ข้าราชการ นิสิต นักศึกษา ตลอดจนพ่อค้าประชาชนทั่วไปได้เข้าร่วมงานประเพณีสงกรานต์

                                    3. เพื่อสนองนโยบายรัฐบาล ในการจัดงานประเพณีท้องถิ่น

                                   4. เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด

                                   5. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเล็งเห็นถึงความสำคัญของสถาบันครอบครัว และผู้สูงอายุ

 

     

                                                                                                              

 

 

                                                                                                              

 

 

                                                                                                              

 

 

                                                                                                              

 

 

                                                                                                              

 

 

                                                                                                              

 

 

                                                                                                              

 

 

                                                                                                              

 

 

                                                                                                              

                                                                                                              

 

 

 

                                                                                                     

 

ทำรายการเมื่อ: 04-พค.-11at 09:51

....................................................................................................................................................................................................................

        

โครงการคัดแยกขยะชุมชนคนในวัง
ปลูกต้นไม้ แทนคุณแผ่นดิน
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพตำบลวังลึก ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2559
โครงการจัดเวทีประชาคม ร่วมจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นตำบลวังลึก (แผน 3 ปี พ.ศ.2559-2561)
     

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก
หมู่ 3 ตำบลวังลึก  อำเภอศรีสำโรง  จังหวัดสุโขทัย
โทรศัพท์ 055-682106  Fax 055-682699
Copyright 2013.wangluk.go.th All rights reserved. Powered by IPN Engineer Co.,Ltd.